اميديه

اميديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


علی فرازمند
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5753
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
علی یوسفی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4724
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
محمدمهدی شریفی حسینی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4946
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
سید محمد مستطاب
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4750
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی