شوش دانيال

شوش دانيال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مریم مرادخانی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
حسین عرفانی نژاد
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
فاطمه خنیفر
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان