آبادان

آبادان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


پرهام عبداله زاده سنگرودی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
آبادان_ آیت الله خامنه ای
کوثر معلم
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
آبادان_ فدک
نورالهدی رضایی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
نسترن حسین زاده
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
غزل عمرانی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آبادان_ فدک
علی صندی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
آبادان_ شهیدبهشتی
علی اسکندری
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آبادان_ شهیدبهشتی
زهرا سیدی فرحانی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
ریحانه امینیان
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
مبین رسول رویسی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آبادان_ آیت الله خامنه ای
محمدحسین چعبی بهمن شیری
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
آبادان_ شهیدبهشتی
شایان شهبازی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
آبادان_ آیت الله خامنه ای