بهبهان

بهبهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


زهرا جماشیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
حدیث چابک
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
عسل سمائیلی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
عباس دشین
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
فروغ رمضانیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علیرضا گلکار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیررضا دیده بان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
فردوس نژادرعیت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زینب طیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محمد شهرویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهرزاد آقاجری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین مرسلی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
شایان زکی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سارا فروزان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علیرضا بوستان افروز
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
مهشید خاجوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سارینا صرافی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
فاطمه پیروزی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مریم رجب نژادی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا ساداتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ارمیتا کدخدا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آرمان بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
نگین عباس زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علیرضا عاکف
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
حمیدرضا بالیاوی زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهسا الهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
هومن اعتدالی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
یاسین مسیح پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
یگانه دهداری نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
داریوش شیخ الاسلامی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
فرامرز نوریان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی وحدت پناه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آیدا شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ستاره داستانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
نازنین روانبخش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محمدمهدی شهرویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
رضا نژادرکابی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیدمحمد مرتضوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیده نیلوفر سیدمکاری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مهدی جشنی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهسا امانت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سیده زهرا طباطبایی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علی اقسام
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
بهار بصیری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا نعماء
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علی برازش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
زینب کوهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علیرضا شاگردی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرمحمد رزم خواه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
اشکان غلامحسین پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد رسولان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
ثمین صادقی قنواتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه مطیع
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ساغر جعفریان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محمدامین اسکافی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
پوریا فتحی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مازیار علیزاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مژده مردادی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نیوشا یزدانی مقدم
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
مریم پادام
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
امیرمهدی سوری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدیاسین باعثی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین لدنی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امین طلایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
رضوان نعمت خواه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا پرواز
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محمدحسین شبانه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
فاطمه بنایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه صفری زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه معرفت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سرور دولت خواه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آرین مداری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهوش ترحم نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سیده آرمیتا آقامیری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
سحر هاشمی مقدم
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4302
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سروش نجارپور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا موسویون
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
متین برهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مژده محبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محدثه میری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علی رضایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مریم محبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا فریدونی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
یلدا عباسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
محمد رمضانی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آیدا سبکبار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه ساداتی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
علی بیوسه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امید بابلی بهمئی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4191
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدرضا بهمن
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5344
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آذین شاکری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علیرضا قدسیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5996
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
نگار بابلی بهمئی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5826
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
امیرحسین ساجدی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4775
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
نازنین سعیدی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
امیرپویا محسنی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آرش دانشی اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4715
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
فرهاد آذربخش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4828
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
صادق پایا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4553
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین خرمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4486
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدمهدی دین پناه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4360
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیدامیررضا معاشی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
یاسمن گلاور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان