اهواز

اهواز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد رضا بنائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمد حسین جماعی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
فاطمه شاطریان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
مبینا یوسفی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
محسن خیری اوروند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
حسین پرورده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
مهدی شعبانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
روژان شفیعی مکوند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
نازنین فقهی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
بیتا رجبی بابا احمدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
سیده یاسمن موسوی علیزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4531
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
کامیاب فتحعلی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
مهرداد راکی سلیمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
کوثر کریمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
مرتضی غافلی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
ابوالفضل نوروزی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
سمیه فریسات
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
کورش آرزوی گهرویی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مهشید بداغی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
سیده زهرا موسوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
یونس خیامی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
امیررضا جهانگیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
محمد آریافر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
نیما امجدیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
مرجان بیت سیاح
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
شقایق نخعی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
دنیا شعبانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
رضا وردی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
فاطمه نصیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مریم احمدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
علی دولت خواه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
کوثر رحیمی زیوار
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
سیده زهرا موسوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فاطمه بشیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
شیرین سادات روحانیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
فرنام طاهرزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
مبینا خلفه نیل ساز
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
امیررضا چراغی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
مهدی حاجی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
نازنین نبهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
ملیکا رضائی زارع
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
نیوشا نیکو نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
همایون کاشی ساز
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
پارمیدا بشنام
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
محسن نقاش دزفولی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
آریا باستانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
محمد علیرضائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
محمدامین خان نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6346
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
سیدعرفان پیامی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
محمد سالم زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
نازنین طاهری پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
آرین کثیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
عسل رادمنش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
بنیامین فقهی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پانیذ پورعبدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
سیده ثنا موسوی جزایری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
محمدابراهیم ظاهری عبده وند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
محمدامین حسین پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
سپهر سروری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
الناز مظفری چگنی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
علی بدوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
نیلوفر زاده عطار
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
پانیذ باقری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
دانیال سرخه تمیمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
نیلوفر حیدری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4506
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
مانیا کاظمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فاطمه یرفی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
ترنم رسولئی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
متین کردزنگنه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
طاهره احمدی میرقائد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
علیرضا سلطانی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مرضیه مزرعه فرد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
امیررضا حسینی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پرگل خلیف پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
پرتو خلیف پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
سیدمرتضی بدیعی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
حسین شیرمردی دزکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
مهدی سعیدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
مریم افتخاری پیروز
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
فاطمه اشتری نخعی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
مهرناز وزیری زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
سید محمد سعادت
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
سجاد نظری گوران
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
نوید آریایی فر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
شکیلا اسدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
یاسین عرفانی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
کوثر زنگنه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
آرین عبدی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
زهرا صالحی کسائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
آسمان لرکی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
مهرنوش شجاعیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
پانته آ بهمئی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
امیرحسین خاتونی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
محمد فراز ابریشم وار
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
پرواز قاسمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
مهدیه لموچی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
ساناز داموغ
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
آرمان آرمات
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
نهال سلطان پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
مهدی جهانگیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مهدیس خدایاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
همایون وحدتی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
فاطمه گل اکبر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
کلثوم حاجی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
پریسا نورافروز
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
پرستو داودی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
هیراد کاوش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
آینوش حاجتی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فاطمه عطارنژادیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فریال فولادی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
آیدا آذرحزین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
پرنیا نامی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
کارن باورساد ولی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
رضا صادقی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
روزبه طالب زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
شقایق نظری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
ایلیا زند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مبینا جامعی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
محمدمهدی اسکندری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
هدیه بازیانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
ریحانه محمدزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فاطمه سادات مجتهدزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
مائده خنیاب زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
زهرا طهماسبی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
علی بشیری دزفولی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
عرفان راکی علی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
پارمیدا پورهنگ
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
محمدمهدی عبدمکوندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
نوید شیخ زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
ریحانه بسیط نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
حسین خلف زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمدامین حزباوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
ساغر امینی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
نرگس قاسمیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
ثمین نیری راد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
تارا علیزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
غزال ارزانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
نیلوفر رضایی بختیار
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
سارینا کیانفر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
سعید عیدی وندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6652
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
امیرحسین بابادی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرا درویش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
سیدحسین سواعدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4406
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
محمدرضا جابریان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
آرمیتا حیدری خوئی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مریم حناعی اهواز
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مهسا خمیسی زرینی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
صفا حسین پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
محمدحسین جهان بین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مریم شریفی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
شیرین خمیسی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مهسا میرزائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
نگار محبوبی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
مینو رضای نظر زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
حسین صفری نیا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
احسان آقائی ملک آبادی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی