قائميه

قائميه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


الهه هوشمندی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قائميه_ بانوسلامی
محمد جوکار
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
احمدرضا زارعی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
نگار اژدری
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی