قير و كارزين

قير و كارزين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


حمیدرضا عیدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :96
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد موالی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد امیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
اسماعیل رمضانی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4119
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
هرمز فلامرزی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
پیران دانش دوست
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
فاطمه سجادی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
عسل مرادی لیفرجانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
رضا زینلی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
امید سروش
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
فاطمه کاظمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
آرش عبداللهی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
سعید خاکساری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
پرهام عبا سی توللی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد رضا جوکار
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
سید رضا فاطمی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
آیسودا بیات
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
آیدا دلشادنیا
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4485
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
سینا رحیمی تبار
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد جواد دیانت
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
بهاره طاهری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
علیرضا مسعودی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3954
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
پویا موالی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4083
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محسن رضا زاده
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
صنم عبداللهی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
الناز زارعی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
مهسا عباسی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
سید مهدی پوری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد رضا دلجو
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3667
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
سید حسین موسوی سرچشمه
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
مریم محمدی سرچشمه
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
امیر محمد محیط
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه محیط لیفرجانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
پارسا امید
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمدرضا رضایی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4137
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
مهشاد عباسی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
محمد رضا غلامی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد رسول متولی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
معصومه آرایش
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم