استهبان

استهبان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمدرضا رنجبر
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محی الدین فرزانه
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6985
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیرحسین رحمتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
امیرحسین قابلی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مریم رضائی نسب
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
سروش اسمعیلی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
سیدسینا آگنج
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
یگانه فقیهی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6786
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
سیاوش ابراهیمی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
سیدشهاب کشفی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
حلماء مدرسی اصطهباناتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
حلیا خادمی اصطهباناتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمدجواد افتادگان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محمدمبین قریحه
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مصطفی عشاق
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
الهام رضازاده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
زهرا گل کار
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
محمد فتحی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
هانیه نقی زاده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
ملیکا احترامیان حقیقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
المیرا تیرانداز
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
الهام مودب
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
علی محمد نورانی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
احمدرضا آور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیرحسین بهنودی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مهسا عبداله زاده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمدرضا الهی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
علی رنجبر
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
امیرحسین شاهسونی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
امیرحسین رادمردی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
زهرا شیخی اصطهباناتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمد روانشاد
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مریم صفایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
زهرا عزیزی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
حسین مجیدیان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مریم رنجبر
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
پوریا رهایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
امیرحسین سراجی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
فاضله سادات تقوی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
زهرا گلسرخی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمد حسنی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
زهرا خراسانی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا