لار

لار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیر حسین پریدار
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
لار_ شهید بهشتی
سحر روئین تن
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
امیر حسین کمالی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
لار_ شهید بهشتی
مریم شکفته
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
لار_ فرزانگان
هیلا مقدس
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 6438
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
الهام ارمغان
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
سعید کارگر
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
لار_ شهید نصیری
احمد قهرمانی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
لار_ شهید نصیری
ابراهیم امانی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
لار_ شهید بهشتی
مرصاد صادقی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
لار_ شهید نصیری
زینب محمودی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
عاطفه محمد زاده
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
زهرا حیدری نزاد
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
فاطمه اتحادی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
فاطمه نقرئی
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
لار_ نرجس خاتون
ریحانه درخشان
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4637
 
تيزهوشان
لار_ فرزانگان