مرودشت

مرودشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمدمهدی قاسمی شیری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
ریحانه رستمی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
احسان اخلاقی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
سیده مژده کشاورز
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مرودشت_ فرزانگان
نگین مردانی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
آیدا یوسفی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرودشت_ فرزانگان
آیدا مسلمان
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
عرفان گودرزی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
نازنین زارعی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
احسان دهقانی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
وحید همتی زاده
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
علی اصغر جابری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
فاطمه دهقانیان
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
معصومه عباسی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
مهدی خسروانی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
کیمیا حسن زاده مهرآبادی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
امید رضا زارع
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4407
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
نجمه اسمعیلی کودیان
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مرودشت_ فرزانگان
ریحانه قنبری جعفرلو
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
مرودشت_ فرزانگان
مریم ستوده
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
علیرضا روستا فارسی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
پرهام راستی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
ابوالفضل بذرگر
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
زهرا آقا محمدی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5346
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
فاطمه همتی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5022
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرزانگان