جهرم

جهرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


زهرا محبوبی فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6728
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه شعبانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
حنانه قناعت پیشه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6807
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
محمد صادقی نقدعلی علیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علیرضا کاظمی فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
لیلا فضلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
علی لطفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد ابراهیم نجاتی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6702
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
یاسمین کریمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سارا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
نگین قاسم نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
شایان باقرزاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
آیدا نظری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
عباس باقری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی کاظمیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
میثاق شعبانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
رها کاووسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نیما حمیدی پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مینا حورنگ
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
امیرمحمد صحرائیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
آیدا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی زارعی قطب آبادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی غیاثی پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نوید فاصله جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم شریفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه عابدزاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
امیرحسین کشکویی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
فاطمه فاصله جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه مولائی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
امیرحسین حجت پناه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
پریا ثابتیان فرد جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ایدا اقتصاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه کاتبی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
ایدا رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
هانیه حق گویان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم رمضانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
هانیه حضوری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه زارعی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حانیه رضایی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حسین فخارزاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
امیرعیاس مسترشد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حسن مطرح
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
سید یاسین صانع جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد صدیق
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
فاطمه بذرگر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ندا قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه علی نژاد جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
محمدامین جیتن
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حانیه بسطامی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
کیمیا معصومی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مهرداد قربانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سیدعلی پوریزدان پرست
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه مجاهدی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نسرین بهروزی فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مریم خوشاب
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
لیلا محمدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
عارفه کلوانی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا جاوید
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه مرادی کوچی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ریحانه نیک اندیش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
دنیا شریفی قطب ابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حدیث زرشناس
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
طراوت قادریان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
میترا قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
معین یوسفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6567
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
فاطمه حسینی بیگی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
سعید رحیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
یاسین زارع
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
عباس قتبرنژآدجهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی اعظمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
امیررضا پروین جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
امیرحسین کارگر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علی سربهار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
محمد صادقی فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
رضا گلستان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
وحید رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 3766
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مینا دلبسته
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
امیرحسین محمدی فر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مهدی دادگرپور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی محبتی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حمیدرضا ایازپور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
عباس کارگر کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مریم حسین پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ریحانه خرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مجتبی مانیانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 3843
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
ابوالفضل رحیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مژده کلوانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه حق نیاز جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
علی مردانی حسین ابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی نیکوکار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسام شهامتی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
سیدعلی حق خواه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
امیرحسین مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
محمدمهدی حمیدی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
پوریا رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین حق نیاز جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علیرضا قنبری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی مسترشد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
یاسین رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه تقوائی فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محمدامین داردان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا موحدپور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
نادیا رستمی پورفرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فرهنگ زراعت پرور جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مینا اذری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6538
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
نیما صادقیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
یهاره احقاقی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فرناز دلدار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محمد تسلیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مهشاد قانع جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 7006
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
اناهیتا ایوبی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
محمود صانعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا حریری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نگار تمدن
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
صدف حسین زاده شیرازی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حدیث زارع
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
لیلا ساجدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
علی مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
ایدا پالهنگ
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی حجت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فرجام مومنی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4238
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حسین نوروزنژادفرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا نادریان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
حسین رزاق زادگان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 3928
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی پارسا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نرگس شاهیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مینا مقدسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه حقیقت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4000
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علیرضا رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مجتبی جوکار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مبینا قناعت پیشه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نگاه آزادگان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
نرگس میمنه جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
پیمان اسلام زاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی