كرج

كرج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ایلیا ولی الله
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
دل آرام مقدم
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
صبا اسکندری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
نرگس دانشی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
الناز رفیعی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
مریم صدری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
سیده سحر موسی کاظمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
صبا فاضل
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
پرینان پیرایش
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
کیمیا نوری خواجه بلاغ
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
ستایش نجفی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
زهره سبز علی پور
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
مریم زین الدینی میمند
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
سید سناء الدین محمودی نژاد دزفولی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
زهرا بنیادی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
آیدا نامور علی آباد
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
محمدرضا فلاح نصرت آباد
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
امیر حسین نیکخواه
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
الهام شاداب پور
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
ایرن کربلائی حاجی بابا
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
هستی خواجوی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
هانیه امیدوار
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
مهسا اسمعیل نیا
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
علیرضا قره شیخلو
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
مروارید جلالی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
عطیه زارع بنادکوکی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
فاطمه ساعدی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
علیرضا جمشیدیان قلعه سفیدی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
نازنین برزین
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
ملیکا توکلی دارستانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
مهسا داودی مراد
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
فاطمه نبی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
فاطمه لطیفیان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
مریم ساکی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5401
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
غزاله چلبی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6120
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
بهار رود کلی نجاتی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6053
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
فاطمه سادات حسینی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5829
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
صنم دربندی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4523
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مرضیه آذین
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4953
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
ریحانه قدیانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4252
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
هما نوروزی قلعه تیموری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4684
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
حانیه نوری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5102
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
نیایش پیرجانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4964
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
هدیه خلیلی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5089
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1