سربيشه

سربيشه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سهیلا سمیعی
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق
ناهید یعقوبی
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق
حانیه سعیدنیا
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق
فاطمه ابراهیمی اول
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق
محمود یزدانی
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
ابوالفضل شبانی
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سربيشه_ بهشتی
فاطمه شفیعی
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق
فاطمه شیخی جلالی
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق
فاطمه عارض نژاد
نهم - سربيشه
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
سربيشه_ نمونه افاق