بيرجند

بيرجند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


یاسین رضائی فرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
احسان قربانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
کاویان زارع
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
نازنین ابراهیم ابادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدباقر قهستانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مهدی غلام زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
رضا سنجری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
محسن صحرانورد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
زهرا زرنگ
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مبین کاظمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
حمیدرضا جوادنیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مهدی رئیسون
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
رضا اسداللهی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
زهرا خزاعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
ابوالفضل کاویان پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سبحان دهقان نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مهدیه ذوالفقاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مرتضی پورجوادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مصطفی کریم پور فرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
علی غلامی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
زهرا خداجو
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
علی حاجی زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
محمدطاها ولی پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
محدثه فرزان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محمدرضا جنت آبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فاطمه زهرا رضاپور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
صبا سبزه کار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فاطمه زهرا وحدانی نیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سیدمحمدعلی حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سارا درمیانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
هدایت چاجی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مهدیه یعقوبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
نگار زرنگ
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
ریحانه ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
نسرین مدنی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مصطفی راستی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مطهره صیفی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
امیرحسین عرب زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فاطمه دستگردی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فائزه سورگی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
علی پدیدار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محمدمهدی راشدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مرضیه سادات میرزائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
سیده کوثر خواجه
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
علیرضا حاجیپور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
معصومه سالاری بیرجندی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6819
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
علی عبداللهی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محدثه غلامی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدرضا خیاط
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فاطمه احمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محمدرضا مزگی نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
امین یادگاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
جواد یادگاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مریم وحید
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
نگین ایل بیگی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مبینا محمودی بجد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
شیما زنگوئی سوم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
عادل اعتدالی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
حسین راستی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
عادل حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
رحیم لاکی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
عارفه اکبری مقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
متینه گلی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
یاسر محمددوست
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
المیرا بیجاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
نجمه مشایخی جم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
علی سالاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مبینا مخمل باف تخته جان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
آریا ریاسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
امیرعلی برات زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
مهدیه گرمیدری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مریم حامی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محمدصالح فیض بخش
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فائزه زینلی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مهدی فضلی نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
حمیدرضا بااطمینان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
علیرضا دوستی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
فاطمه رضائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
هدی ضیائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سارا فروتنی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
حانیه رمضانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
داود مولوی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
فاطمه اصفیائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
زهرا شاهسونی روبیات
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مهلا عباسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه حسن زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
سیده طاهره حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سارا کوزه گران
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
شیوا ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
سارا جویا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مجتبی تواضع
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
عرفان غفرانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
نرجس مطهری مقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محدثه شکیبائی فرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه چرخکاران
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
عرفان ارشادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
زینب کرامتی نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
زهرا نیک رفتار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
میثم مرکی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
سینا نصرآبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
فاطمه زیبا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
زینب برزگر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محبوبه نادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
حنانه پیشنهاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدمهدی بزی اله ری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فاطمه بازرگان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
علی علی زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فاطمه خردپژوه
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سیده فاطمه قاری زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
لیلی نوفرستی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
علی دهقان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
فائزه حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مانا سپهری چوبدار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سیدحسن ناصری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت