اميركلا

اميركلا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فائزه نقوی
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
سید بهزاد کریم پور
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین