بندپي

بندپي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


حسین حیدری سرائی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
مهنا علی زاده زواردهی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مهدی عباس تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مرتضی رمضان پور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مدینه طلایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سمیرا غلام نژادبائی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه اسماعیل پور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
کوثر کاردگر
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه زهرا محمدی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مریم عباس تباربائی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
لیلا جبارزاده ملکشاه
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
علی لطف الله پور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
زهرا علیپور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4131
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
علی آقاجان زاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4276
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
محمدحسین نقی تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
سیدعلی میرتبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
اشکان رجائی راد
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فاطمه شکاری فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مهدیه رحمانی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه زهرا براری اری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6487
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مرتضی احمدعلی تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
ابوالفضل باباجان پورخوشرودی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فاطمه زهرا قنبرزاده سماکوش
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
حنانه فرجی نژاد
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
محمد مهدی حیدری سرایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
الهام ادبی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مریم ملک تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
پریسا معصوم نیا سماکوش
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4124
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سیدعلی رضا مظفرپورخوشرودی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
محمدجواد رنجبرملکشاه
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 3924
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
شیما شیرافکن
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
کوثر عمواحمدی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان