نوشهر

نوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


کیمیا خزائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
امیرمحسن خجیرانگاسی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي
محدثه وکیلی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
مهدی رودگرکوهپر
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي
معصومه اسحاقی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
آرمین رحمتی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي