فريدون كنار

فريدون كنار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


الهه یعقوبی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :124
نمونه دولتي
محمودآباد_ الزهرا
امیرحسین داودی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :95
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سینا معصومی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :95
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
احمدرضا سلیمانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدجواد خجسته نیا
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی سیف اله پور سرائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی محسنی کلاگر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی اکبر برزیگر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدامیررضا موسوی کلاگر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمد غلامپور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرمحمد اصغری کریمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
هادی قلی پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدمحمد صابری نژاد
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سجاد لقائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
ابوالفضل شجاع
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
نیما کیانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی یحیی زاده دوغی کلائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمد صابری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیررضا محسنی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدحسین عباسی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
رضا حیدری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مجتبی عباسی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
صابر جان باز کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمد رحمانی سرخرود
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمد احمدی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین اصغری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی زارعی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرحسین حاجی زاده بیزکی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسن نعمتی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
رضا محمدپور ملا
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدامیررضا حسینی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدامیررضا جعفریان سوته
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدمهدی حسینی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مونس نادری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
محمودآباد_ الزهرا
عسل حسین پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
مهدیه ابراهیمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بابلسر_ فرزانگان
یوسف درزیان فرمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4037
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سید علی رضا محسنی آهنگر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4152
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
زهرا داودی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5462
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
زینب داودی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی