جويبار

جويبار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سجاد تقوائی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
سایان جعفری موخر
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
سیدعلیرضا ساداتیان
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2