عباس آباد

عباس آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محدثه محمودی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :120
نمونه دولتي
عباس آباد_ معراج
پژمان شجاع شفیعی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
حسام معصومی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
آرمین انصاری
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
سعید صفری کندسری
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
پوریا سی بنی محمدی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
امیرعلی وریج کاظمی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
زهرا نجفیان
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عباس آباد_ معراج
بردیا آذربو
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
معصومه فیفائی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عباس آباد_ معراج
سینا کریم سرائی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4544
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
امیرحسین نظری نژاد
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
کیارش کبیری
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
امیرمحمد آذرحزین
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
علیرضا سنائی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4016
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
مهدی ترک چورنی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 6698
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
مائده قاسمی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4324
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ معراج
رضا بهزادفر
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده