بابلسر

بابلسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مریم عرب الله فیروزجاه
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
عاطفه متولی حاجی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
سارا محمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
تارا کنعانی فرح آبادی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
عطیه رجب زاده
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیرحسین سیدعلیپور کاسگری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سید سینا مقدسی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمد عباسی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6677
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
امیرحسین محمدی فیروزجایی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
فرشاد تکاور
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5133
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
شایان ربیع نژاد گنجی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
آیدین شمس
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6392
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
احمدرضا درویشی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4745
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
علی اکبر کریمی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6258
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی