تنكابن

تنكابن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نگار دیلمی معزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
یاسین خلعتبری لیماکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6639
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
مهدی روجائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
فاطمه یعقوبی نژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
محمد رسول پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسین حسین بیکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرحسین رفیعیان اصفهانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیدفرهنگ میرابوالقاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا رسول پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پرهام عزیزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا حسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پارسا کیهانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ژاسمین دانای علمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه مرادخانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین شکرالهی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا اشکواری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهسان اذعانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
سیده فریما پیغمبری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
آرسان جعفری حاجتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فاطمه سادات کلانتریان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
زهراسادات کلانتریان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمد پلهم جانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدی یونسی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا کمراتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
عرفان گلیج پشته
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
سیدمحمدرضا میرکاظمی مقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسین ابراهیمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
هستی محمدی راد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیررضا شاهمرادی مقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نگین ملائی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سینا لزرباقری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسین شریفی لیمائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نیما گلین شریف دینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
دانیال سیاح البرزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
احمد پورحسینی سرنی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا قاسم آبادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد قبادپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
جواد قاسم پور یکتا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
یاسین امین یاور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سعیده قاسم پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نازنین عشوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مبینا مرغوب
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عرفان عبداله پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا معافی مدنی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد کربلایی شعبانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شهاب اذعانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
عباس میاری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرحسین کیهانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
معصومه خلعتبری جعفری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
یاسین جهانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرمحمد رفعتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد تلیکانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
رضا علی پور بیدختی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبینا احمدخانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
عرشیا مشهدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4334
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محدثه قنبری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
محمد مرادپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پارسا خاکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مائده ایزک عبداللهی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فاطمه شعبانی نژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیرحسین ارشدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسین حاتمیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسام یکتای قرابائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
سیدامیرحسین مدنی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پارسا کامرانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سید سجاد عصائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5018
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علی میرزائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا محمدی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
عیسی سرائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5270
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پوریا خدابخشی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سینا واله
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا