رامسر

رامسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیرعلی پورعلی گنجگاه
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرحسین شعبانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیمین سلیمانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
مهکامه علی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
میلاد شکر کردی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد ذبیحی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمدامین احرار
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فرانک امینپاک
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
پارسیا رضی کاظمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مطهره خیل کردی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
تینا شعبانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
آیدا قاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
سیدامیرعلی معافی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مائده رجائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدحسین سلملیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیدمحمدحسین میرابوطالبی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیررضا شاهمرادشفیعی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سینا حلاجیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمد سعید قلی لمتری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
زهرا اکراسریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
فاطمه قلی زاده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مطهره عمرانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مهرشاد وکیل نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آرش بحری مهربنی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حمید جنت رستمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
دانیال جباری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرسجاد جنت فریدونی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4050
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
زهرا کیهانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
صبا نجدی گلسفیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
هدیه پیشقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
عرفان گلیجار مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علی لطیفی نصیرمحله
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آیدا برهانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدصالح یگانه چاکلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علی رودبارچوپانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علیرضا ناظریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیررضا فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4209
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرحسین صنوبرلیماکشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فاطمه کیائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
زهرا کرداحمدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیدمجتبی فرشادمهر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امین امینی فر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
تانیا پهلوان یلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4338
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا سرائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
هانی خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4203
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
رضا رضائی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آیدین غفوری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4172
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
عرفان امینی نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حسام الدین صنوبرلیماکشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرعلی دیلمی معزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4150
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرعلی ایل قنبری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4453
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی