چالوس

چالوس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سجاد سام دلیری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
کمند فقیه عبدالهی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
معصومه اصلانی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
امیرمحمد بزرگی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
کسری سلیمانی پور
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
چالوس_ شهیدبهشتی
مهشید خرمی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
محمدمهدی طیبه خباز
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
آناهیتا پولادی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
عرشیا فرزیب
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
پارسا پورعلمی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
محمدجواد آهنگروزنائی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
مهلا خدابخشی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
محمدمبین رستمی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
روژان خزائی کوهپر
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
مهتاب مقیمی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
نگین براری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
کیانا کیالاشکی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4883
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج