آمل

آمل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد پرویزی عمران
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :98
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امیرحسین افضلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
روح اله آقاجان پور نشلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمدسعید سلطانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سجاد لاله آبادی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ساجده اسدی مهر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطمه زهرا گرجی نیا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
معین قبادی مهر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
بردیا ذوالفقاری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6814
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی عباس زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
علی محمودزاده نشلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ماهان عابدیان آملی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امیر محمد بلندنظر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
رضا سلیمانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ثمین محمدپور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مسرور غلام پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
زهرا عباسی کارسالاری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیر محمد زارع
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6794
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مستعان حسنی کنسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمدرضا عیسی پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پارسا نیک بخت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6762
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی اکبر توسلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
علی باقری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
غزاله حدادی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
خدیجه کاظمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
معین جلیلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6744
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مهدی سعادتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
احمدرضا گل پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امیررضا رضائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فاطمه ایزدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
یلدا ملک
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
عارف رضائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
آرشا یوسفی مقدم
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مهراد رمضانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
حسن فاطمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
طراوت اشرفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیرحسین صف آرا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نیما خرم دل
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حسان رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امیررضا ابراهیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فاطمه نساء رحیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
کمند صفا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
هاتف روحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
بهاره قربان تبار عمرانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امین حبیبی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کسری نوایی نیا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
دریا نوائی نیا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
یاسمن جلالی کوهی مقدم
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پوریا آقاجان پور نشلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ابوالفضل محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امین فرجی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
رضا ذبحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6462
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نیکتا امام قلی پور آهنگر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6739
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
رضا محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
معین محمدنژاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
زهرا بختی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سید محمد مرادی شیرازی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیر پویا حسن زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
هانیه آدمن
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
شراگیم شیرزاد اسکی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6802
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمد مهدی روحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کیمیا کاویانی لاریجانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطمه امیری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
حنانه اسدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ایمان یعقوبی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محدثه رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
دانیال حسینی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مهلا حسینی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
صائمه علی زاده نیکو
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
پویا صالحی دلارستاقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
طهورا خلیلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیرعلی احمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
دایا سیفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
کارن حیدری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
زهرا السادات موسوی زاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مجتبی رجبی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مبینا سادات میرمرادی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سیده نیلوفر طیبی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سیده سارینا فاضلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
علی درزی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6764
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
موسی حسنی کریمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کیمیا رسولی هشتلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
دانیال ارجمندی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی صدیقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نیلا نوائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
محمدرضا عباسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سپهر رضاپور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده تینا جوادی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیررضا ارزانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نیما قادری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
رومینا کریمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سیدطاها هدائیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پدرام دبیری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5690
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فاطمه ابوالعلی اقدسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امین برارپور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5985
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
آرمین علائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6884
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
آناهیتا ادیب راد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5310
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
علی رئیسی بهان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
حسین کمال حاجی احمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6972
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ایمان فکری اسکی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5749
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
اشکان قنبری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5470
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
رضا سبزعلی پور شیاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5244
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
توانا گشتاسبی ایرائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6027
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ابوالفضل کاظمیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ستایش کارگر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4860
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
عارف توسلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5388
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پارسا گشتاسبی نمار
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6329
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امیر علی امیرصالحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی