ساري

ساري - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ترنم شهربندیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :93
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
آرش امانی کلاریجانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
امیر حسین بنائیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سید علی حسینی مهر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
محمدرضا اسماعیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
صبا بخشی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
مهدا قاسمی اگره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
مریم السادات سلطانی کنتائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سارینا بهرامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
علی اکبریان ساروی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
پویا باکری پاشاکلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
صدف ابراهیم نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
علی بابازاده زیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
رضا رنجبر لالائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
یکتا باقری فرح آبادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
علیرضا ضامنی آتنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فاطمه جولائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
محمد امین امامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6550
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
امیر حسین افضلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
رضا احمدی عراقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
حدیثه اسماعیلی کیاسری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
سیدحنان حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سید محمد حسینی حاجی آبادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
علیرضا صالحی اسرمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فاطمه اسکندری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مریم احسانی الاشتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
آراد باقرزادگان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سید محمد سید ابوترابی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
علیرضا سعیدی شاه کیله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
احمدرضا ابراهیمی سیاوشی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمدامین وفادار سورکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
صبا ابراهیمی باغبانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
پدرام اکبری شرفدارکلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فرید جعفری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
ضحی خاکسار مقامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
پارسا چوپانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
نسترن خلجی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سیده زهرا صفاهندی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
گلناز نادری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
الناز نادری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
فاطمه زهرا سنجابی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پریا بابائی ترکامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
عارف کشوری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
آرش حسین نژاد سید محله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
لادن حسینخانی چابکسری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پریسا خاکی جامعی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
امیر علی اسدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
حنانه عباس پور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
سمیه بهرام نژادتلاوکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
فاطمه باباپور کلکناری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
فاطمه برزگر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
فاطمه بغرا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
سید کاوه کسائیان زیارتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
رضا جلالی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
مبینا گوهردهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
سیده سارا عمادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
زهرا برزگر پرائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
هستی حبیبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
سید امیررضا حسینی سنگتراشانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5943
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سهیل صالحی فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6613
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
نادیا خلیلی پور کوهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5755
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
علی نوروزی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6925
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
مریم حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4635
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
محمد مهدی سالاری تلمادره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4826
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فاطمه خجسته فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6057
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علیرضا شفیع زاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6495
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
مه تا قاسمی اگره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4569
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سیدمحمدعرشیا کاظم نیا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 7000
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
زهرا صمدائی گله کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
سیده سارا عبادی مرمتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6016
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مهراب یدالهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
محدثه رشیدیان زرینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
محراب کفاش
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
فاطمه زهرا اسدی نیا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
فاطمه شجاعی اسرمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5134
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
بهاره روحی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5971
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
الناز امینی آهی دشتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5865
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
مائده عنایتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4513
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
سیدمرتضی موسوی سنگ چشمه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6430
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فاطمه رستمیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پارسا فروتن علیزادگان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
سید امیر حسین لطیفی پهنه کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5835
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
حسین عباسی میارکلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
محمد طاها زارع دنجکلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
کاوه علی نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
محمدحسین رودباری شهمیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4993
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
پدرام مرادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سیده تینا طالبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علی هادیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فاطمه فرجی گله کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
محمد مهدی محمودجانلو
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
نیلوفر نجفی پنبه چوله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
عارفه رحیمی سقندیکلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4402
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پویا فرزامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5980
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
کامیار فضل اله نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4715
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
امیرعلی زارع پهناب محله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
آروین فروزنده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6013
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سیده زهرا حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
متینا قاسمیان سوربنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
امیررضا بغرا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5362
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمدطاها تنها
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5722
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علیرضا قنبری زیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5754
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق