جاجرم

جاجرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیر حسین زرینه
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
اشکان حیدری
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
بجنورد_ شهید اوینی
ارش شمس
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
سعید نادعلی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
علی خوش منظر
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
مهیار جرجانی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
مهسا مصطفی نیا
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
زهرا عطایی جاجرم
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
پگاه گرایلو
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
ابوالفضل احسان پور
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
پوریا تردال
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
فاطمه ازموده
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
امیر حسین زارعی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
سجاد حیدر
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5446
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
امیرحسین نامور
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
ساینا شاکری
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
علی غلامی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
محمد امین رضاپور
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5786
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
امیرحسین رضایی راد
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5402
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
محدثه گل محمد فرخانی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب