قشم

قشم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فریما علایی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 1
سیده هستی جوادی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
ساجده روح الامینی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
امیرحسین پرمر
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
حسین شفیعی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
بندرعباس_ حقانی
مریم غضنفرپور
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی محدثه
امیرعلی طالبی زاده
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
امیرمحمد طالبی زاده
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
عماد شیخی ستوده
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
یاسمن مسلمی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
فاطمه دریانورد
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بستك_ نمونه زینبیه
مریم ترخوانه
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
علی اسدی نژاد
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
پوریا ابراهیمی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4309
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خوارزمی
محمدعلی رضاپور
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بندرعباس_ اسدپور
احمد خانه زر
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد