ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


علی سلمانی زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
سنا داور پناه
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
مرتضی مهرانی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4215
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
احسان شایسته
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3920
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
مهسا غلامی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4412
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
مهدیه احمدی نژاد بندری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
رضا قاسم پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
زهرا احمدی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
زهرا اکبرپور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
پوریا حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4218
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
سعید سهرابی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
مریم صمیمی دهویی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
نسرین ذاکری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
میلاد حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
احمد حسینی شهواری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء