بندرعباس

بندرعباس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


عبدالمعید بابکی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
غزل ابراهیمی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 2
سهیل آباد
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6780
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
مهدی حسن پور
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
ناهید ملائی برجهری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 1
علی سینا حسینی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6784
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
علی اکبر دیانی فر
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
بندرعباس_ اسدپور
مهرشاد رحمن زاده
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
سید عادل احمدی کوپائی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
مرضیه ماندگاری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 1
مریم غبیشاوی نژاد
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 2
حسین فرهادی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
حسام امامی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6476
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
امیر حسین یوسف زاده
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بندرعباس_ اسدپور
عرشیا امیری زاده
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
مبینا اسماعیل پور
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4340
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 1
محمد رازخانه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
مهدی رضوی سارانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 3961
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
محمد جهانداری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6241
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
پوریا رحیمی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5356
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
سینا قنبری پور
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
باربد حاجی خانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5967
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیر رضا کارگر
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5918
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمد رضا ذاکری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6021
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیرحسین رحمتی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمدرضا میرزاده
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4420
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
حسین پهنایی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
میلاد محمودی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6025
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمدمهدی جهان پناه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5829
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
ابراهیم ظفری فخرآباد
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5390
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
شایان جعفری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6372
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
بنیامین بارانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمدصادق یزدان شناس
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6006
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیرحسین روح الامینی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6773
 
تيزهوشان
بندرعباس_ اسدپور
رضا بهمنی شه عوضی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیرحسین کناری زاده
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
حمیدرضا قنبری نسب
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
سالار محمدی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5942
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
مصطفی امیری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امین نجم الدینی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
سعید آهون بر
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 3920
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
عثمان بنیانه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4744
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
کیان کریمی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6085
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمدامیر صحافی بندری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6538
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمدهادی ذاکری زیارتی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
آروین عسکری ملک آبادی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5017
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمد مهدی بهمه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4919
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیرمهدی مهیجی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6581
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
شهراد فرهادی افشار
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6363
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
محمدرضا صحافی بندری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5060
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
هادی حیدری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6282
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
متین لشکری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5776
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
حیدر جوزاک
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5144
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
احمد رئیسی اصل
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4670
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
مهدی حافظ پور
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5589
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیر حسین مشایخی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4955
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیر حسین موحدی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5802
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیرحسین زنگنه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
امیرحسین کریمی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5983
 
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق