برازجان

برازجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


حسین احمدی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
فرناز فریدونی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مهدیه صیادی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مهدی فرخی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
امیررضا حاجبی فرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
محمد مهدی زنگویی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
مهسا بحرانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
عرفان کشاورز بارگاهی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
سید سجاد شجاع الدین
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
فاطمه دهقان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
محسن اسدی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
امیرحسین بنافی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
فاطمه مرشدی یکتا
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
فرنوش رضائی مطلق
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
ملیکا زنده باد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
علیرضا همایون فر
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 3933
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ده كهنه /شبانكاره_ امام جعفر صادق
فاطمه رضائی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
درسا عدالت
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6518
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
علی زارع
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
امیر حسین کهزادی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
شبنم مصدق
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
سیده معظمه حسینی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
محمد مهدی کاویانی زاد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
رضا جدکاره
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
فائزه مهدوی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
زهرا عباسی کازرونی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
کیوان حاجی زادگان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
زهرا جباری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
فاطمه زنگنه نژاد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
شاهین ضیائی فرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
محسن رحیمی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
فاطمه دالکی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
الهه شهاب زاده پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
پردیس کازرونی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
علی صالحی نسب
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
رعنا مقصودی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
زهرا نجفی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
سمانه بلوکی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4273
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بوشهر_ هنرستان ريحانه
حمید رضائی راهداری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
زهرا نجدی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
معصومه پولادی جمیمه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
سارا محمدی عمله
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
فاطمه معصومه شفیعی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
نجمه احمدی تنها
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
معراج حاجیانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
سید محمد رضا جعفری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
حمیده بیداری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
ده كهنه /شبانكاره_ نجابت
علی رضوانیان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
زهرا برجوئی مجرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
محمد علی محمدی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 3972
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
ده كهنه /شبانكاره_ امام جعفر صادق
الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی