بوشهر

بوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فاطمه پاکار
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
سیده سمیرا معروف
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
فاطمه نهاری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6566
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
صادق سالاری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
علی رحیمیان راد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
حسین رحیمی رضایی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
حمیدرضا قایدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
ایمان محبی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
رضا خزاعی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
فاطمه ساجدی نیا
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
رضا نوح پیشه
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
بوشهر_ شهید بهشتی
علیرضا آورند
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
بوشهر_ شهيد بهشتي
امیرحسین بکتر
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
فاطمه آزاده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
علیرضا رجبی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
فاطمه داوریان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
حسین نیک جو
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
زهرا باقری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
زهرا صدیق
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
علی لهسایی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
آرزو دادخواه تهرانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
فاطمه بهزادی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
فاطمه فروتن
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
آناهیتا کیانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
امیرحسین زبیری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
رضا خنیده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
کیانا نظری پور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
علی عیدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
حمیدرضا حبیب زاده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
فریده سلحشور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
آرمیتا مالکی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
نوشناز کرم زاده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
نرجس گنجی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
امیرحسین عالی نژاد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
میلاد احمدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بوشهر_ امام خميني (ره)
بشری جمالو
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
فاطمه عادلی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
پوریا معصوم
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
علی گله گیریان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
پدرام ایزدپناه
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
الهه زنگنه
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمد یوسفی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ امام خميني (ره)
رباب حسن ابراهیمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مهسا دانائی فر
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
هانا وکیلیان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
هیوا وکیلیان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
زهرا زارعی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدصادق زیراهی فرد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
ملیکا سعادت
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
افشین مرادی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بوشهر_ امام خميني (ره)
کیمیا جونعلی وند
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
نیما زنگنه
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بوشهر_ شهید بهشتی
سامان قاضی وکیلی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بوشهر_ شهيد بهشتي
سیده فاطمه بهنیاپور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
بیتا علمدار
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
امیر کدخداپور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوشهر_ امام خميني (ره)
رضا قطب الدین
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
عرفان انصاریان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بوشهر_ شهید بهشتی
هورداد دولتی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
پویا لهسایی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
محمدصالح رایانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
علی چینی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
امین نگهبان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
زهرا صفری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمد زمانی کازرونی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
محمدمهدی اسد زاده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
حوریه سادات سجادی ریشهری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
مریم کشاورزی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بوشهر_ شهید بهشتی
علیرضا گلچین فرد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بوشهر_ شهید بهشتی
حامد دروشی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
آرمان غلامی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
صدیقه خنسیر
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4189
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
سینا حقیری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
پارسا احمدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
یونس کبگانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
زهرا مقاتلی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
پوریا قربانی نژاد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
مریم ارمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
فاطمه بشار
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
فرشته انصاری نیا
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدقاسم رفاهی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوشهر_ امام خميني (ره)
علیرضا چمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
رضا پری جمال لیلان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بوشهر_ شهيد بهشتي
مهسا حصیر
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
امیرحسین بحرینی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
عبداله زارعی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
عبدالله حسامی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بوشهر_ دبيرستان شهيد بهشتي
زهرا دیانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
پریا پوربهی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدمهدی جمالی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
سپیده شایان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
نورا زارعی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
امیرحسن سیمرونی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
سبحان غلامی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بوشهر_ شهيد بهشتي
علی اصغر محمدپور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
حنانه شهابی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6778
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بوشهر_ شهيد بهشتي
محمدمهدی اسفندیاری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
سمانه محمودی غزنوی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
شقایق زارع
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مهسا رزم جو
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
فاطمه باقرپور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ده كهنه /شبانكاره_ امام جعفر صادق
رضا فخری زادگان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
سیده کیمیا حاجی میرزائی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
معصومه علی پور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مهرانگیز حسن ابراهیمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
فاطمه پوزش
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4233
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
امیررضا خرم رودی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
سیده فاطمه علوی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
مریم فرزانه
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
رویا راستی سملی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدامین مشفق راد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بوشهر_ شهيد بهشتي
الهه زارع
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
علی سلمانی مشکانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بوشهر_ امام خميني (ره)
ارشیا گرگی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
محمدمهدی جمالی نسب
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
سیده یسنا تقوی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
علیرضا دریسی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 3895
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
سیده مهسا موسوی مطلق
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
احمد قاسمی مقدم
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4265
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
سیدابوالفضل هاشمی خالقی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)