سراوان

سراوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
یاسین دهقانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
عمران یوسفی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
اسما حسینزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه ملک زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مجاهد برفروشان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
حدیثه محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
آیدا هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
پریا فرزام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فرشته بزرگ زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
سید مرتضی ساداتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فاطمه ریگی جالق
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
حماد پیرسیری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
الیاس باهورزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
ابراهیم نصرت
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
مصطفی اردی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
مرضیه نعیمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
اسامه ملکزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3941
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
مریم باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
زهرا دهواری نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
کیمیا محمودی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
فاطمه ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
محمد سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمدعمر پاک باز
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود سیاه خانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مبین پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سلیمان بلوچزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ارغوان هونکزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6437
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
اسما پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5655
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مریم سالاری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6297
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مرجان سلاحی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5012
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مبین الرحمان ارباب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
طاها هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4457
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3601
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ثناالله نصرت
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5458
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عامر بجارزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
پیمان درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4696
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حامد بخشانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4294
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود ریگی کوته
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4842
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
رضا درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4780
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4523
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عاصم گمشادزهی ترابی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسام الدین ریگی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4763
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی اصغر امرائی نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فرهاد دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عمران ملازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4980
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مجیب الرحمان بلوچی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4928
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
انیسه جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5042
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مبینا درزاده مقدم
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4529
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مریم دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
سینا عباس پور
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4310
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عمر حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5159
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یاسر باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مرتضی نیک پور
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4402
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالسمیع جمالزهی مقدم
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4497
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
شهاب سامیراد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4529
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی وکیلی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4142
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی بیکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5145
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عامر حسین زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4401
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصعب سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
منصور قلندر زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4630
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مبین دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4739
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمود سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3980
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مجتبی درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4728
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
آرش ایوبی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4859
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یاسین بامری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4296
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4914
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4270
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالله زاهدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4565
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی کاوسی درمیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد رضا مصطفی نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4230
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یاسر جهاندیده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد پرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4413
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد صابری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4265
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرمحمد دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4723
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ابولفضل سرگزی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد الیاس ملازهی دشتوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4237
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
میثم شادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ابوبکر درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4804
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سیدعبدالمتین حسینی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
متین بزرگزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3966
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبید قلندرزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسام الدین شادزهی سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4578
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد صالح شیخ
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
نوید مرادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4287
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
شهریار دهواری خاص
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4106
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ابوذر دهواری محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی قاضی زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4355
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالله شهمرادزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4920
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فاروق بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4267
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
منصور بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4631
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد رییسی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4894
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی محمد بالا قلعه
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4649
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عیسی دلداری لجی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4283
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ضیاالرحمن نصرت زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3949
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمدی محتاج زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4154
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
میثم ندرت زهی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4497
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر دهقانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4812
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فاطمه پاهنگ
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5390
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
طیبه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مهسا بایستی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مریم ملک زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4125
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
خدیجه سپاهی سیب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مهلا سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4171
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
کیمیا پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4574
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت