چابهار

چابهار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهرتاژ جدگال
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مهدیه جعفری ولنی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
تکتم اسدی پور
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فاطمه اربابی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
حنانه صمیمی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
آتنا شکری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زینب تک ارباب
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمد سپهر خدا رحمی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمد بلوچی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
حنانه امیریان
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فاطمه معینی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4545
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
عبدالمتین ریاحی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سوگند مقدم بقا ء
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4020
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
پارسا طهوری راد
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
خشایار حسین نژادخیاوی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محسن روان بخش
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سینا دانه چین
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
شهلا صحراجو
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مریم یوسفی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مهدی بارانی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4301
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
رضوانه بیکی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 3622
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فاطمه بازگیر مقدم
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فاطمه بلوچ زاده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
پروانه پیرایش
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
علیرضا رحیمی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سحر محمدی فاراب
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زهرا جمشیدی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
احسان درازهی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمد محمودی سوران
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمد بندوز
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
بهنام بارک زهی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
رضا سالاری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مبینا مهماندوست خواجه داد
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
حنانه اکبری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
رومینا جهان تیغ
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
علی سجادی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
کیمیا دادگر
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 3791
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
نرجس رخشانی فر
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمدجواد نوری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مریم بلوچ
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
آرین راسخی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مائده فلاحی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سیده فاطمه ابراهیمی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سارا باشنده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4001
 
نمونه دولتي
چابهار_ تیزهوشان
هانیه توماج
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4717
 
نمونه دولتي
چابهار_ تیزهوشان
محمد دلمرازئی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4416
 
تيزهوشان
چابهار_ شهید بهشتی
میلاد رئیسی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4494
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
خالد دانش
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 3946
 
تيزهوشان
چابهار_ شهید بهشتی
مهران رئیسی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4402
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
میلاد جزیکی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4353
 
تيزهوشان
چابهار_ شهید بهشتی
عباس درخشیده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 3434
 
تيزهوشان
چابهار_ شهید بهشتی
محمد پوررخشانی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 3814
 
تيزهوشان
چابهار_ شهید بهشتی
محمد سنکار
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4711
 
تيزهوشان
چابهار_ شهید بهشتی