زابل

زابل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


همایون محمدی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
نادیا سارانی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان
سهیل فراهی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
امین پهلوان مقدم
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
حنانه مقدم
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان
مهزیار میرشکاری
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
علیرضا وزیری شهرکی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
زهرا پیری
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان
حجت مسعودی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
دنیا شیرخان
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان
امیررضا نخعی مقدم
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
سیدمازیار فاطمی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
ارشیا خزاعی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
مهرداد جهانتیغ
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی