قم

قم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فاطمه زهرا رضاقلی گل
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :96
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سارا فراست
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
زهرا شهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
محمد امین محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیدمهدی موسوی فرد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
شیدا قاسم زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
مهدی داوطلب قوچانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
پوریا انصاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدایمان شریکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
ابوالفضل شاهسوند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدمهدی فرهادیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6438
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
مریم نجفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
محمدشهاب محبوبی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
ستاره کمیجانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
قم_ مهديه
محمدمهدی فتاحی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمد پاکاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدحسین اکبری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدمهدی رحیمیان پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیرحسین محمدزاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
ریحانه علاقه بندان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا خادمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
مهدی امینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
امیررضا عبدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
زینب خادمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
مهدی موحدین
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
علی سلطانی محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
قم_ هنرستان گیوه چی
سبحان فرج اللهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
شهاب شهرتی نائینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
مجتبی جباری نیک
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدرضا جعفری ندوشن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیدمهدی مقیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
فاطمه مریدی سرخائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مجتبی ابراهیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدسجاد فریدونی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
نگار حسنی اردکانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
محسن حاجی علی گل
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدجواد حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
ریحانه جوادی زرنقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
رضوانه بلند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
محمدحسن جعفری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
علی بهمن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
محمدامین امیرحسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیررضا احمدآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
سیدعلی وزیری نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدحمیدرضا حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
حسین روشن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
بهار نیک خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ مهديه
ریحانه متقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
سیدحسین آقامیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدمهدی فقیهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سیدمجتبی آقامیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
قم_ هنرستان شهیدرجایی
نرگس رضابنده لو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
محدثه عبدیائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
محمد بختیاریان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
محمدیوسف قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
فاطمه رمضانیان فردوئی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
کیانا یوسفی پارسا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
قم_ مهديه
محمدسجاد واسعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
قم_ هنرستان شهیدرجایی
جواد باقری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیرحسین ملک پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدرضا احمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
نگار طهماسبی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
علیرضا ابوذری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
بهنام صفدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدحسام انصاری دلجو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
حسین رضا یاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
سیدطاها مهدی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
آریانا شهریاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
بهار حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
فائزه تکیه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ مهديه
فائزه باهو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
محمدرضا سلیمانی صرمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
ساسان خادمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیدمحمدعلی فخاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سیدمحمود اسحاق نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
امیرمهدی احمداسفیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدجواد نجفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدسینا خوش گفتار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدمهدی زارع
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
مجتبی زارع
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سیدمحمدحسین میرحبیبی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سارا عروجی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مهوش حقیقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
زینب شاه آبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
پریسا مسعودیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
هدیه سادات حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سیدمحمد شمس آبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علیرضا مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سیدمحمدمهدی موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
عرفان مرشدی قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
امیرمحمد امینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
احمد ابراهیمی زاهد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
حسین وفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ هنرستان گیوه چی
محدثه مکارم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فائزه نوروزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
راضیه توان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
ساجده دفتری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
نگار مهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مهدی حاجی محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
امیرحسین آقامحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیرمحمد آقامحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سیدمحمد تقوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
حسین بهرام نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ هنرستان شهیدرجایی
امیراشکان اصمعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سیدمسیح نعیمائی موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدعلی طبیبیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علیرضا اله یاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
زینب مرسلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
ستایش حاجی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
محمدسجاد رمضانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
امین سوقندی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
ستار جوشنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدمعین کشاورز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
رضا میری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
طهورا داودآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
زهرا قاسمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
زینب بیطرفان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ مهديه
فائزه متین نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
کوثر ذاکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
امیرمهدی احمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
سیدعلیرضا حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ هنرستان شهیدرجایی
محمدجواد عسگری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
معصومه خازنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4401
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نگار لطیفی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
فیروزه نائینی قدیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
حانیه شیخ زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ مهديه
مهدی نعمتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
علی حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6752
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدصادق امجدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
مریم سلطانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
سپیده محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه صانعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مبارکه براتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
رعنا علئی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سینا صداقتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی رنج بر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
دانیال یزدان پناه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مهدی نورمحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
زینب سادات تهجدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
فاطمه دانش خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
امیرحسین شاملی سندی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
بنیامین مرادخانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
حسین محمودی فاضل
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
قم_ هنرستان شهیدرجایی
سیدعلی رضویان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سیدعلی حسینی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
مهدی نوروزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4452
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
قم_ هنرستان گیوه چی
علی نورائی مطلق
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علیرضا عباسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدرضا معصوم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
ساناز دفتری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5014
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
ملیکا خردمندقمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه