ابهر

ابهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدیه خدابنده لو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6925
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :119
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
غزل آدرم
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
بیتا عسگری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان