زنجان

زنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نیما داوودی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :87
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
علی جباری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
هانیه پورارضی گیلانده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مریم شهبازی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
نسترن صابر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
حمیدرضا محمدلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
سپهر درگاهی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
امید رنگرز
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
آرمان رنگرز
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
هدیه رنگرز
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
عرفان رنگرز
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
مریم صادقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6574
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سها قنبری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
نادیا بخشی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
پریسا نوروزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
نازلی مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
سیما بهمنی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
زینب سلمانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
احمدرضا عزتی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
کمیل اوصالی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
رضا عباسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
محمدرضا آل یاسین
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
امیرمحمد اسدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
آیدا بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
رضا ذبیحیان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
منا محبی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4401
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
سیدمحمدمهدی شبیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
محمدمبین جباری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
سیده مبینا موسوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
امیرمحمد معبودی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
فائزه آقاخانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
متین کارگر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
آیناز نوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
امیرسینا افشاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
فرناز مرادیان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
نیما انصاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
کیارش آذربویه
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
سیدامیرحسین گرمایی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدرسول احمدی جوقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
امیرحسین شجاعی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
کیان ثبوتی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
ثنا ابروش
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6469
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
ریحانه تختی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4958
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
علیرضا فخاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4696
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
امیرحسین محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4765
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
فرید علیمردانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5702
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
عطیه شهبازی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
محمدامین ساکتی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5126
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
علی محبی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6460
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
مبینا رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4689
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
پری گل احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4252
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
میلاد حسینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
مهدیه حسنی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5364
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
پارمیدا یوسفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5849
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
آیدا صراطی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
عطیه عزت اللهی تنها
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5802
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
پردیس لیلاپرست
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
علی کریمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
علی عمولر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
امیراحسان بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4826
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
امیررضا محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 3994
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
آریا اسکندری زنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4650
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
بهار لازمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4976
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
بهار سهرابی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5956
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
مائده صیدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5906
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
بابک حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5308
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
مسعود محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5081
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
سمیه مهاجری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
زهرا رضائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
مهتاب رزاقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
ریحانه رسولی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محدثه حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
سلدا ایمانی قیزحه
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5729
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
فاطمه انصاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
علیرضا عتیق
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
ثمن ثباتی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
مهرنوش قدسیان اقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
حسین معصومی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4642
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
آیدا اسدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
آرمین جعفری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
محمد نظری پور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5041
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محدصدرا خانجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
مهدی کردلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
امیرحسین حاجی لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
زهرا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5298
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1