بيله سوار

بيله سوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فاطمه توحیدی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
آیدا رستمی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
زهرا دهقان
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
ویدا فرهمند
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
آیسل مهدوی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
نیلوفر ندائی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
حلیا مولائی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین
پریا بهزاد
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بيله سوار_ ام البنین