گرمي

گرمي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیرحسین وطن دوست بیلداشی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
مهدی امیدکردلر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
علیرضا جاوید
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امیرطاها صمدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
پوریا حقی اضماره
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امید عباسی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
مهدی قره خانی پرچین سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
آرمان رحیمی اینی سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
حمیدرضا میرزاده دیزج
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی شهباززاده پرچین سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
احمد پاکمنش
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امیرمحمد محرمپور چلک
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سینا لطفی هادی بیگلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
سیدحامد اسبقی وانستانق
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهران اسکندرزاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
احمد غیور ایلخچی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مبین نوری کوراماللو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی