پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ثمینه نظری گیگلو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
پوریا مینایی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
امیررضا شاهی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6592
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
هومن نیک نفس
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
رضا وظیفه
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
صدرا رنجبر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
علی حضرتی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
عرفان قلی زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
هانیه پروین جدا
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
سینا تقی زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4255
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
شکیلا زاهد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
مهسا تنهایی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
نیما زاهد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5018
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
یلدا صمدی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4723
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان