خلخال

خلخال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی فرجی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
محمد مهروز
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
نسترن موذن زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد رضا نصیری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
علیرضا فرهادی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سیدهسارا رشیدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
پوریا سلیمی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سارا بدیعی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیده فاطمه نقیبی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
مریم اسمعیل زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سجاد کاظمی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
محدثه فتحی کیوی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
معصومه اقایی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
امیر رضا فتح اله زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
فاطمه زارعی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
پریسا زمانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
علی نیکی بخش
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سیده شیوا جوادی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
مهدیه معصومی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5527
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد مهدی فرجی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5907
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمد رضا زمانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5212
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب