فلارد

فلارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


زینب رستمی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زهرا عبدالهی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
صدیقه فتحی شاه نجفی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فاطمه فتحی شاه نجفی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمد صفیان
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مهدیه بابااحمدی میلانی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان