بروجن

بروجن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


دیانا السادات افضلی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :104
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمد غفاری نقنه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
علیرضا امینی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
طهورالسادات سیدین
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدمهدی ملاحسنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
سارا فرخی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
حسین مردانی بلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
زهرا سلیمی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
امیرمحمد شیرانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
عمادالدین رسولی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
محمدرضا منصوری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
علیرضا شاکری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
علی خاکپور
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
مهدی طاهری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مطهره رنجبر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدمهدی عباسی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
احمد مرادی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
رضا محمدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5281
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مهدیه مرادی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
علیرضا مهدیه بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5358
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مینا رحیمی زمان ابادی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مهدی مرادی وستگانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
هادی واحدی گندمانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4878
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی