سامان

سامان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


بهناز اسعد سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5180
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
امیرحسین علیرضائی شهرکی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
محسن عرب زاده سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل