شهركرد

شهركرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد جواد حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
محمدمهدی احمدپور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
غزل علیرضایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
فاطمه عبدالله زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیده معصومه کاظمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا شیخی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
امیرحسین کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
محمد مهدی کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
نرگس ابوترابی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
پری ماه کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
مشتاق رجب زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
سارا فرج زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
محمد میرزاخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
آرمان مختارپور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
زهرا علیدوستی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
نیلوفر عرفانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
مرضیه اسحاقی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
مرضیه کریمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمدمهدی اسماعیل زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
عباس اسماعیلی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
ابوالفضل جزائری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
مهشید نصیری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
نرجس رضایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمدهادی گودرزی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
زهرا منزوی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محدثه طاهری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
ملیکا میرزایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
آیدا مقصودی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6885
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
زهرا رضایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
یاسمینا قوامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
محمد حسین شفیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
پگاه فاطمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
ابوالفضل اسماعیل زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
امین انصاری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
امید رجائئ
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی شهرکرد
سهیل رحمتی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
علی امانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
زهرا مصیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
یاسمن خسروی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
هومن حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
نازنین مردانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمدمهدی مقصودی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 7207
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
محمدجواد زمانی منفرد
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی