تربت جام

تربت جام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد صدرا خواجه احمدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
محدثه ترابی فتح آبادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
مریم فرخ نیا
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
محمد رضا عبدلی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
سحر شفیعی نیا
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
آروین اقبالی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
مریم ایوبی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
مهدی فقیر تیموری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
عرفان جهانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
فاطمه مصطفایی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
سجاد عطازندی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
ماهان سلطانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی