گناباد

گناباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سعید یعقوبی اول ریابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
امیررضا شکاری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
حسن گرامی نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
محمد حیدری رهنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
حسین حیدری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6404
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
فاطمه خواجه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مریم بسکابادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
امیرحسین مختاری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5200
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
علی جباری نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6079
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
زهرا علیجان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه باغبان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
کمیل برومند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6081
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
مریم سنکوکه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4682
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زهرا جهانی فرد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4471
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
امیر رضا معلمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
زهرا منصف
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6769
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فرشاد وطن دوست
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6081
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر حسین اکبر زاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
نرگس بافنده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4889
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
امیرحسین شیخی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
عاطفه داوری بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5092
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
صالحه انصاری مقدم شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4234
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مینا زحمتکش
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4894
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
هما مجاوری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
نازنین جوینی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6314
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه میری بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
محمد برهانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
زهره سادات آقائی باغسیاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6354
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سیدفاطمه سجادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6360
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
جواد بهنام
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4373
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر حسین عبادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
زهرا نوروزی روشناوند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5473
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مریم خدادادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
حانیه عصار نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5988
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
امین عاقلی نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5752
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
سجاد زارع حسینی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4663
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
زهرا رستمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4959
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
نگار مهدوی نیا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4227
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
ساجده صفری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
علی باصری باغسیاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5850
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محسن چمنی دیسفانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5183
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیرعباس لطفی مقدم
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
سیده نعیمه حسینی سنو
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5941
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زینب عارف زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
کوثر کریمیان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6112
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
امیرحسین خدادی روشناوند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
ناهید نیکزاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6073
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
معصومه کدخدا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4622
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
نفیسه ثابتی بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6508
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
محیا موحدیان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5664
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سما شاعری خیبری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه سلمانی مقدم بیلند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
رحیمه رهنی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
جواد ربابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6171
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیررضا خصلتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
وحیده مزدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه آریان نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سیدمحمد مدنی بجستانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5263
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
کیارش نبی پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
فهیمه آخرتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زهرا سادات موسوی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5995
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
امیر دولتخواه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4923
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
مهدیه شوریده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6244
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زهرا توکلی جویمندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5788
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
الهام بزم آراء
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مطهره مهرپور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6476
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
یاسمن عبدالهی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه معین پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5396
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
حامد باقرزاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محدثه رمضانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مینا ریحانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5989
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
محمدامین اسمعیلی بیمرغ
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4625
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
رضوان اورنگ نیا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6093
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
علی کرم پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5972
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
زهرا بیگی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4985
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مبین فرهودی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4612
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
مهین سعیدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5038
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زهرا عجم زیبد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه