تايباد

تايباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ارمیا غفاری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
سهیل ابوبکری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
مصطفی صبور مقدم
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
متین بابائی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
حمیده یادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
عایشه جوهرچی استادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
امیرمحمد دلیریان
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
بهنام ناروقه
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
ابوبکر کریمدادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
تايباد_ معراج