سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سید مصطفی فشتنقی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6848
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
سجاد محمدی بهمنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
مهدی امیری پور
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
علی عابد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
سجاد شاه مرادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6676
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
علی فائزنیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
انوش مهدی زاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
ابوالفضل تشکری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
عرفان بهروزفر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مجید خسروجردی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سید امیرسجاد فاضلیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
سید احسان فاضل هاشمی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
امیرحسین قاسمی بنابری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مرضیه تشکری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمدحسین توانا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
حسین ابارشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
صادق علی حسینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سیدشایان پیش بین
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
امیرحسین علیزاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
هومن فرسادپور
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
امیرحسین حجاز
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
یوسف رازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
کسری کرباسیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علیرضا همایون مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سیاوش اولیاء
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سیدامیرحسین شریفیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سیدمحمد مختارشاهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
یاسمن بینقی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
ویدا سادات خاتمی کیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6346
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
زهراسادات عربشاهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مبینا کلاته سیفری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5921
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
فاطمه بهنامی فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
تارا کارگر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5473
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت